Personal Data Protection Policy


SAS Centre is a trading name of SAS Kişisel Gelişim Yazılım Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık Ltd.Şti., a limited company incorporated in Ankara, Turkey.

Turkey’s Personal Data Protection Law No. 6698, or Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), came into force on 7 April 2016 in order to bring Turkish legislation in line with the EU’s Directive 95/46/EC. The biggest difference from GDPR is the obligation data controllers face under the KVKK to enrol onto VERBIS, the Turkish Data Protection Authority (TDPA)’s Data Controllers Registry Information System.

You may request details of personal information which we hold about you. A small fee may be payable. If you would like a copy of the information held on you please write to: SAS Kişisel Gelişim Yazılım Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık Limited Şirketi, Ostim Teknopark Turuncu Bina Ostim OSB Mah. Cevat Dündar Cad. No: 1 Kat: 2 İç Kapı No: 27, Yenimahalle, Ankara, Turkey. If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to us at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.

All personal information collected from citizens of the EU reside in servers located in an EU jurisdiction.

The Personal Data Protection Policy of SAS Kişisel Gelişim Yazılım Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık Ltd.Şti. is displayed below (in Turkish).

Değerli Kullanıcı;

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla SAS Kişisel Gelişim Yazılım Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık Ltd.Şti. (“SAS Centre”) tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

SAS Centre olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin kişisel gelişiminiz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kurumumuz tarafından sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, danışmanlık hizmetlerine ilişkin faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, e-posta adresiniz, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, kurumumuzca sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek olarak sıralanabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen hizmetlerimize ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, İnternet İşlemleri için kullanılan Elektronik İşlem Platformları, görüşmeler, telefon kayıtları gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, dışarıdan hizmet alınan üçüncü taraflar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz ilgili mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, kamu tüzel kişilerine, otoritelere, ana hissedarımız ve onun iştiraklerine, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, proje/program ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Website çerez kullanımı hakkında:

Sitemizde (mobil uygulamaları dahil tüm dijital platformlarında) muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir.

Çerezler kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı ve/veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır. Sitemizi (mobil versiyonları dahil) kullanan Ziyaretçiler (Üye-Müşterilerimiz dahil) yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.

Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

Kurumumuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

KVKK’ nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak SAS Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Ltd.Şti., Mutlukent Mahallesi 2010. Sokak No:62 Beysukent, Çankaya, Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir ya da info-tr@sascentre.com adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

Ticaret sicil no: 261198

Mersis No: 0752038073700013

Ticaret Ünvanı: SAS Kişisel Gelişim Yazılım Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık Limited Şirketi

Adres: Turuncu Bina Ostim OSB Mah. Cevat Dündar Cad. No: 1 Kat: 2 İç Kapı No: 27, Yenimahalle, Ankara, Turkey.

İnternet sitesinin adresleri: sascentre.com, sas-smart.com, sas-boost.com, sas-balance.com, sas-life.com,

Tel: +90 312 236 65 65

Saygılarımızla,

SAS Kişisel Gelişim Yazılım Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık Ltd.Şti.

Client Information Form

SAS Centre Hotline